Av: Christina Parker | Publisert: 02.03.2016 | Kategori: Immunforsvaret

Mange av de sunne virkestoffene i blåbær, så vel som i andre fargerike bær som solbær, krekling, hyllebær og tranebær, finnes i skallet, frøene og fargestoffet. Det er her mange av de viktige antioksidantene sitter – antioksidanter som bidrar til at kroppen opprettholder et godt immunforsvar.

Skal du være ekstra sunn, kan du derfor ikke spise hvilke som helst blåbær. Du må spise de nordiske bærene som gjør både munn og fingre lilla når du er ute med bærplukkeren. Hvor mørk farge bærene har, har nemlig stor betydning. De naturlige fargestoffene i disse bærene kalles antocyaner og er blant de kraftigste og beste antioksidantene av dem alle.

Som en tommelfingerregel kan man si at jo mer fargestoff bærene inneholder, jo mer antocyaner får du med på kjøpet.

Orker du å spise nok bær?

Men selv om stadig flere sverger til mørke bær i alt fra smoothies til i pannekakerøre, kan behandling av bærene – enten ved å blande dem med annen mat eller endre temperaturen – svekke effekten av antocyanene. Ikke alle har anledning til å spise flere never med friske blåbær hver eneste dag, og selv om det å gå tur i skogen og plukke bær er sunt i seg selv, er de store ferske bærene du får kjøpt på butikken året rundt verken nordiske eller blå inni. De inneholder derfor langt mindre antocyaner.

Skal du være ekstra sunn, kan du derfor ikke spise hvilke som helst blåbær

Spiser du bær, vil du dessverre aldri vite helt sikkert hvor stor mengde antocyaner du får i deg, selv om du har plukket dem selv i de norske skoger. Det er nemlig avhengig av hvor, når og hvordan de vokser. Tar du virkestoffet i kapselform vet du derimot alltid hvor mye du får i deg. Under produksjonen av kosttilskuddet Medox kontrolleres alle kapselene for å sørge for at hver og én inneholder hele 80 milligram antocyaner.

Bruker kun de beste molekylene

Med utgangspunkt i over 20 års forskning ved Universitetet i Bergen samt flere års forskningssamarbeid mellom universitetet og deres egen forskningslab i Sandnes, har produsenten av kosttilskuddet, MedPalett, utviklet et rent antocyan-produkt hvor de utelukkenede bruker de mest helsebringende antocyan-molekylene. Med en helt egen patentert fremstillingsprosess klarer de å foredle en rekordstor mengde antocyaner inn i hver kapsel.

Slik sørger rogalendingene for at det norske folk klarer å opprettholde et sterkt immunforsvar.

– I motsetning til de fleste andre kosttilskudd på markedet, har det blitt utført omfattende kliniske studier av Medox. Universiteter og universitetssykehus i Kina, USA Canada, Australia, Tyskland, Italia, Sverige og Norge har funnet helsebringende resultater i sine studier, forklarer Sjur Svaboe, gründer og arbeidende styreformann i Biolink Group – eierselskapet til MedPallett.

Blåbærene i Medox er plukket i skogen i Nord-Sverige og fryses på en helt spesiell måte, slik at virkestoffet bevares helt til de ligger i kapsler. Så skyll ned anbefalt dosering hver dag med et kaldt glass vann eller juice, og vit at du gjør ditt for å opprettholde en god helse og en sunn kropp![:en]Thanks to their health-giving properties and delicious taste, blueberries have never been more popular! But do you know just how healthy they are?

Many of the healthy active ingredients in blueberries, as well as in other colourful berries like blackcurrants, black crowberries, elderberries and cranberries, are found in the skin. The skin of the berry is where many of these important health-giving substances are found – including anthocyanins.

If you want to be as healthy as possible, you can’t just eat any blueberries. You need to eat the Nordic berries that make your mouth and fingers purple when you’re out berry picking. In fact, the dark colour of the berries is extremely important. The natural pigments in these berries are called anthocyanins and are perhaps the best, most powerful of them all.

As a general rule, you can say that the more pigment a berry contains, the more anthocyanins you get.

Can you actually eat enough berries?

Although an increasing number of people swear by dark berries in everything from smoothies to pancake batter, when you mix them with other food or they undergo a change in temperature, the effect of the anthocyanins is weakened. Not everyone has the opportunity to eat handfuls of fresh blueberries every day and, although hiking in the woods and picking berries is healthy in itself, the big, fresh berries you can buy at the store year round are neither Nordic nor blue inside. This means that they have far lower levels of anthocyanins.

Unfortunately, when you eat berries, you will never know for certain how much anthocyanins you are getting – even if you picked them yourself in the Norwegian forests. In fact, it all depends on where, when and how they grow. But when you take the active ingredient in capsule form, you always know just how much you are getting. During production of the dietary supplement Medox, every capsule is checked to make sure that each one contains exactly 80 milligrams of anthocyanins.

Only the best molecules

Based on over 20 years of research at the University of Bergen, and cooperative research efforts between the university and the company’s research lab in Sandnes spanning several years, the manufacturer of the dietary supplement, MedPalett, has developed a natural anthocyanin product using only the most health-giving anthocyanin molecules. Using their patented proprietary manufacturing process, they can concentrate a record amount of anthocyanins into each capsule.

This allows the company to provide everyone with anthocyanins all year round.

“Unlike most other dietary supplements on the market, Medox has undergone extensive clinical trials. Universities and university hospitals in China, the United States, Canada, Australia, Germany, Italy, Sweden and Norway have published the results of their studies,” explains Sjur Svaboe, founder and executive chairman of Biolink Group – MedPalett’s holding company.

The blueberries in Medox are picked in the forests of Northern Sweden and frozen using a special technique that preserves the active ingredient until it is made into capsules. So, take the recommended dose every day with a glass of cold water or juice, and know that you are doing your part in staying healthy and keeping your body happy!

Bestill Medox i dag til halv pris!
3 måneder med medox - ingen bindingstid
KR 347,-

Abonnementsbetingelser: Halv pris på første forsendelse (3 mnd.): 347 kr, deretter 3 esker per forsendelse: 693 kr (+porto 39 kr). Ingen bindingstid.

Trygg og sikker bestilling. Posten Norge leverer
Leveres rett i din postkasse. Trygghetsgaranti